Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten welke door opdrachtnemer zijn aangegaan dan wel worden uitgevoerd. 
Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanig strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer. 

Offerte
Een door opdrachtnemer uitgebrachte offerte voor een opdracht blijft van kracht tot 4 weken na datering van de offerte, tenzij in de offerte nadrukkelijk anders is vermeld. 
Voor zover de offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever ter zake verstrekte informatie, staat de opdrachtgever er voor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan opdrachtnemer verstrekt.

Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand middels schriftelijke acceptatie door de opdrachtgever van een schriftelijke offerte van opdrachtnemer binnen de daarin gestelde termijn voor aanvaarding. 

Uitvoering opdracht
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht. 
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht. 
Opdrachtnemer zal alle opdrachten met grote zorg en vakmanschap uitvoeren en de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft deze verplichting het karakter van een ‘inspanningsverplichting’. 

Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever verstrekt tijdig en volledig alle gegevens die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer op gestructureerde wijze met bij voorkeur één (1), doch tenminste een beperkt aantal vertegenwoordigers van de opdrachtgever contact kan onderhouden omtrent de voortgang van een opdracht. 

Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De verplichting geldt niet langer in geval van een gerechtelijk bevel. Opdrachtnemer zal voorts in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Intellectueel eigendom
De door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte materialen blijven intellectueel eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking of verspreiding kan daarom alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. 

Tarieven
Het tarief voor de opdracht wordt vermeld in de offerte. De aanbieding gaat uit van de hier door de opdrachtnemer vastgestelde prijs voor de aangeboden activiteiten, tenzij nadere eisen van opdrachtgever komen en/of onvoorziene omstandigheden. De vermelde tarieven zijn exclusief BTW

 


 

Betaling
Betaling van het vermelde bedrag aan aanbieders dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele vordering, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

Voortijdige beëindiging opdracht
De opdracht kan voortijdig worden beëindigd, indien één van beide partijen van mening is, dat werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij bekend te worden gemaakt. In dat geval zal een opzegtermijn van een (1) maand worden aangehouden voor opdrachten met een doorlooptijd van meer dan 2 maanden. Tot voortijdige beëindiging zal eerst worden overgegaan wanneer is gebleken, dat de geconstateerde problemen in onderling overleg niet kunnen worden opgelost. Opdrachtgever noch opdrachtnemer kunnen enige aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht.
Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever of derden toegebracht door overmacht.

 • Onder overmacht wordt onder andere verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen, handelend namens of vanwege opdrachtnemer (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is).
 • Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier (4) weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien opdrachtnemer op dat moment reeds gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht worden deze door opdrachtnemer bij de opdrachtgever in rekening gebracht en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.


Geschillen
Indien door of naar aanleiding van de opdracht tot dienstverlening een geschil rijst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, dan zullen de partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijk deskundige voor advies of bemiddeling. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijk rechter. Op alle offertes is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

 • deelnemers

  10.000

  50 Bedrijven met bijna 10.000 deelnemers

 • co2

  -100.000

  Besparing van 100 Ton CO2- in één maand